تبلیغات
gallery - تفاوت مرد و زن؟
آنقدر شکست می‌خورم تا راه شکست دادن را بیاموزم!!

تفاوت مرد و زن؟

پنجشنبه 2 تیر 1390 03:23 ب.ظ

نویسنده : reza r
خونه مشغول کار بودم دخترم بدو بدو اومد وپرسید.
دخترم:مامان تو زنی یا مردی!
من:زنم دیگه پس چی؟
دخترم:بابا چی اونم زنه؟
من:نه مامانی بابا مرده.
دخترم:راست میگی مامان؟
من:آره چطورمگه؟
دخترم:هیچی مامان دیگه کی زنه؟
من:خاله مریم  خاله آرزو مامان بزرگ
دخترم:دایی سعید هم زنه؟
من: نه اون مرده.
دخترم :از کجا فهمیدی زنی؟
من:فهمیدم دیگه مامان از قیافه ام.
دخترم:یعنی ازچی؟ازقیافه ات؟
من:از اینکه خوشگلم
دخترم:یعنی هرکی خوشگل بود زنه؟
من:آره دخترم
دخترم بابا از کجا فهمید مرده؟
من:اونم از قیافه اش فهمید.یعنی بابایی جون
ریش داره وریشهاشو میزنه وزیاد خوشگل
 نیست مرده.
دخترم:یعنی زنا خوشگلن مردا زشتن؟
من:آره تقریبا
دخترم:ولی بابایی که از تو خوشگل تره
من:اولا تو نه شما بعدشمک باباییت
کجاش از من خوشگل تره؟
دخترم:چشاش
من:یعنی من زشتم مامانی؟
دخترم:آره
من:مرسی
دخترم:ولی دایی سعید هم از خاله
خوشگل تره.
من: خوب مامان بعضی وقتا استثنا
هم هست
دخترم:مامان من مردم؟
من:نه تو زنی
دخترم:یعنی منم زشتم
من:نه مامان کی گفت توزشتی تو ماهی
ولی الان تو کودکی
دخترم:یعنی من زن نیستم؟
من:چرا جنسیتت زنه ولی الان کودگی
دخترم:یعنی چی؟
من:ببین مامان همه ی آدما شناسنامه دارن
که توی شناسنامه شون جنسیتشون مشخص
میشه  جنست تو هم توی شناسنامه ات زنه
دخترم:یعنی منم مامانم؟
من:آره دیگه تو هم مامان عروسکهاتی
دخترم:ن ن ن ن نه!منم مامان واقعی ام؟
من:خب توهم یه مامان واقعی کوچولو
برای عروسکهات هستی دیگه
دخترم مامان مسخره نباش دیگه من چی ام
من:تو کودکی
دخترم:کی زن میشم؟
من:بزرگ شدی
دخترم:مامان من نفهمیدم کیازنن؟
من:ببین یه جور دیگه میگم کی
بتو شیر داد!!!؟
دخترم:بابا هرشب تو لیوان سبزه بهم شیر
میده دیگه
من:نه الان رو نمیگم کوچولو بودی؟
دخترم:نمی دونم
من:نمی دونم چیه من دادم دیگه
دخترم: کی شیر دادی؟
من:ای بابا ببین مامان جون خودت
که بزرگ بشی کم کم می فهمی
دخترم:نه الان میخوام بفهمم
من:خب هرکی روسری سرش کنه زنه
هرکی نکنه مرده
دخترم:یعنی تو الن مردی میریم پارک
زن میشی؟
من:نه ببین من چیه تومیشم؟
دخترم:مامان
من:خب مامانا همشون زنن وباباها
همشون مردن
دخترم:اهان فهمیدم
من:خدا خیرت بده که فهمیدی برو
نیم ساعت بعد
دخترم:مامان یه سوال بپرسم؟
من:بپرس ولی درموردزن ومرد نباشه ها
دخترم:درمورد ماهی قرمزه؟
من:خب بپرس
دخترم:مامان ماهی قرمزه زنه یا مرده!!!؟دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 3 تیر 1390 12:18 ق.ظ