تبلیغات
gallery - کدام یک راسوارمی کنید؟
آنقدر شکست می‌خورم تا راه شکست دادن را بیاموزم!!

کدام یک راسوارمی کنید؟

یکشنبه 15 اسفند 1389 08:00 ب.ظ

نویسنده : reza r

کدام یک راسوارمی کنید؟

یک شرکت بزرگ قصداستخدام تنها یک نفر راداشت بدین منظورآزمونی برگزارکردکه تنها یک پرسش داشت.پرسش این بود:شمادریک طوفانی سرددرحال رانندگی ازخیابان هستید.ازجلوی یک ایستگاه اتوبوس درحال عبورکردن هستید:یک خانم/آقاکه دررویاهایتان خیال ازدواج بااورادارید.
یک پیرزن که درحال مرگ است ویک پزشک که قبلا جان شمارانجات داده است.شمامیتوانیدتنهایکی ازاین سه نفررابرای سوارنمودن برگزینید.کدامیک راانتخاب خواهیدکرد؟دلیل خودرابطورکامل شرح دهید.پیش ازاینکه ادامه حکایت را بخوانیدشمانیزکمی فکرکنید.قاعدتا این آزمون نمی تواند نوعی تست شخصیت باشدزیراهرپاسخی دلیل خاص خودش رادارد.پیرزن درحال مرگ است شمابایدابتدا اورانجات دهید.هرچنداوخیلی پیراست وبه هرحال خواهد مرد.
شمابایدپزشک راسوارکنید.زیراقبلااوجان شمارانجات داده واین فرصتی است که میتوانیدجبران کنید.شمابایدشخص موردعلاقتان راسوارکنیدزیرااگیراین فرصت را ازدست دهیدممکن است هرگزقادرنباشیدمثله اوراپیداکنید.ازدویست نفری که دراین آزمون شرکت کردن.تنهاشخصی که استخدام شددلیلی برای پاسخ خودنداد.
اونوشته بود:سوئیچ ماشین رابه پزشک میدهم تاپیرزن را به بیمارستان برساندوخودم به همراه همسررویاهایم متحمل طوفان شده ومنتظراتوبوس میمانیم
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -